Tahure vyinshi kubijanye no kwenda canke kwendwa

Gukeburana
26 octobre, 2011, 10:37
Classé dans : Non classé

Hari bamwe batwandikiye badutuka kubera dukoze kukintu gihambaye kitavurwa mu mico y’ikirundi. Twagomba tubamenyeshe ko tutazovyihanganira na gato. Bo baraguma ico bari, nayo twebwe twemeye kwerura twigumire uku. Icaciye kituryohera nuko mugiha gito i Bujumbura haciye hagurishwa i DVD nkikikate y’umurundikazi yendana n’umusore w’umurundi. Niyo ni intambwe. Nagomba mbibutse ko indwara ya SIDA yabonetse mu Burundi kera, muri 1980. Kurea ko Bagaza yabona ko avuze ko hari abarundi bayirwaye ari ibitera soni, yaciye yihorera. Abarundi barapfuye benshi bibaza ko bishwe ni ibirozi. None duhore gutyo? Nico kimwe no gukoresha agafuko.

Rero ve i buzimu tuje i buntu.Gukuna be no kunyonga
26 octobre, 2011, 10:31
Classé dans : Non classé

Mu burundi, gukuna ntabwo ari umuco waho, ariko wavuye mugihugu kubanyi c’urwanda.

Ni igikorwa kijanye no gukwega imishino kuburyo isohoka cane. Ababikoze bavuga ko bituma inzanyi itava mu gisundi mu mwanya wo kwendana; kandi ngo igisundi kigumana ubushuhe abagabo bakunda. Abarundikazi nabo nibabimenye.

Kunyonga navyo nyene si umuco w’ikirundi. Warahuwe mu bihugu bibanyi nka Tanzania be na RD Congo. Biragoye gusigura, ariko muri make umugore aguma azungurusha ikibuno inzanyi irimwo ikazunguruka nkuwuriko aracumba hamwe ukora ku mbiga zose sigisundi. Biraryohera abagabo gose gushika aho abarundi bazanye utujajuro yuko Micombero yagavye uburundi igihe yendana numukongomanikazi.

Ngo mu Buyenzi baravyigisha, shikeyo mwimenyereze.Gutera intobo
26 octobre, 2011, 10:24
Classé dans : Non classé

Abarundi mu mico yabo bamye bagomba kwerekana ko batendana, batarenga ibigo, badasambana, etc. Ariko hari ibimenyetso vyinshi vyerekana ko bari abendanyi bakomeye. Igisumanyenzi catabwamwo abakobwa batwaye inda zishushu. Gutera intobo, n’utundi.

Aha tugomba dushimikire ku GUTERA INTOBO ico arico.

Gutera intobo wari umugenzo wikirundi wa kera aho umuvyeyi (se bukwe) yarondera kwenda umukazana wiwe. Muti vyagenda gute?

Kera, umuhungu yarondererwa umugore na se wiwe. Ni ukuvuga ko ariwe yamushima ubwambere. Amaze gushika mu rugo, sebukwe yaragira uwo muhango wo ku mwenda, n’umukazana yaba azi uwo mugenzo. Yahengera umuhungu wiwe yagiye mu mirima canke akamuboreza, agaca afata intobo ( ni acamwa kimeze nkipera ariko gito) akayitera mukazana wiwe. Uwo nawe yaca ayimutera ayimusubiza nki ikimenyetso c’uko yemeye. Mugihe abona ko umubiri wiwe utamurekurira kwendana, ntiyayimusubiza. Bigenze uko rero, baca binjira munzu y’umuhungu wiwe bakendana. Bukeye, yaca amugabira inka mu kumushimira.

Uko niko vyagenda. Ariko rero, mu kirundi ngo uwukwenze rimwe ntaba akumaze kandi ngo inzira nziza uyicamwo kenshi. Murumva ko babandanya bendana bitarinze gusaba gutera ya ntobo.

Abahungu mugabe!!Kwenda hose
7 avril, 2010, 11:42
Classé dans : Non classé

Igisundi n'ikibuno Iyo abantu bariko barendana, bashobora kubikora ku buryo be bumva bubashimishije.

Ukwenda mu gisundi kuraryoha nkuko hari abaryoherwa no kwendana mu kibuno.

Twobahanura rero ko mwokora mwe ibibashimishije kuburyo muryoherana bishimishije.

RUKUNDOGishasha
7 avril, 2010, 10:47
Classé dans : Non classé

Aha twagomba tubashikirize ubuhinga bushasha butuma umukobwa aryoherwa bitaraboneka.

Bamwe murazi ico bita dores: ni gusweza intoi umukobwa.

Ubwo buhinga bushaka gusa na dores ariko atoriyo. Bigenda gute none?

Umukobwa araryama agaramye maze uwumwenda akinjiza intoke zibiri rurerure na rugenzi rwarwo (majeur na annulaire), petit doigt na index zifata ku gisusu ciwe hanyuma igikumu ( pousse) naryo rugatumera ku mbezi. Zimwe zinjira uca uzikubita hasi no hejuru gose gose gushika aho wumva umukobwa atanguye kurekura uruziri. Eka muri uwo mwanya arashobora no guta ubwenge. Ivyo bikaba vyarageragejwe n’abize ibijanye n’ukwenda (sexologue)

 Rero murigeragereza ariko mubikore ata nzara mufise kuko zomubabaza

 

RUKUNDOKwonka igisundi canke inzanyi bifasha iki?
7 avril, 2010, 10:40
Classé dans : Non classé

Kwonka igisundi canke kwonka inzanyi (fellation, analingus, cinnulingus), ni nkenerwa ku bijanye n’imibonano mpuza bitsina. Igisundi kirafise ibice bikarirwa cane bigatuma umukobwa aryoherwa biteye ubwoba. Aho twovuga imbezi (clitoris) canke imbiga z’igisundi (levres). Iyo igisundi ucinjijemwo ururimi naho ukagira nkuwenda, murazi ko rufise uduherehere, umukobwa aranyurwa gushika aho asimbasimba kubera kuryoherwa akaguma yipfuza ko utorukurayo. Nico kimwe niyo urushize mu kibuno.

Ku muhngu, kwonka inzanyi nawe nyene bituma aryoherwa cane cane ku mutwe yawo mu mwanya ahejeje gusesa imbuto.

Twohanura abendana gukora ibishoboka bakaza barakoresha ubwo buhinga bushasha kugira baryoherwe gose.

 

RUKUNDOKwenda mu kibuno ni vyiza?
7 avril, 2010, 10:31
Classé dans : Non classé

Kwenda mu kibuno ni ibintu vyari bisanzwe bikorwa kuva nakera. Twisunze amamuko yiryo jambo  »Sodomie », rivuye mwijambo sodome igisagara kivurwa  muri bibliya ya kera aho caturiwe kubera imikorere yabo na mpuzabitsina biciye mu kibuno irimwo. Mu kirundi naho nyene uko kwenda mu kibuno navyo nyene vyaramyeho. Ni nkuko dusanga harahoraho abenda ibikoko nk’inka canke impene (abo bakabashira mubafise akarwara « phobie » ko gutinya kwubahuka gutumbera umwigeme ngo basabe kwendana).

Vyoba biryoshe iyo uriko wenda mu kibuno?

Ikibuno, co kimwe naho imitsi itwara maraso iherera (terminal) igasubiza amaraso inyuma mu kindi gice c’umutima, usanga aho hantu hatera ukuryoherwa kwa cane iyo umuntu ariko ahakora. Uturorero, imoko y’ibere, intoke, umutwe w’inzanyi, isonga ry’ururimi, n’ibindi.

Ikibuno rero iyo bishitse uwenda akacishayo inzanyi, uwenzwe araryoherwa cane. Ariko bisaba imyiteguro itandukanye n’ukwenda mu gisundi co gisanzwe kizanira uruziri rwo kworosha urwinjiriro, bisaba gukoresha amavuta kugira inzanyi yinjire atangorane.

Vyoba ari bibi canke vyiza?

Mu bijanye n’ukwenda/kwendwa, ababikora barondera ivyo vyose vyobashimisha. Nico gituma vyose bikenewe iyo umwe avyipfuza.

Tukaba tuzobigarukako ubutaha

 

RukundoImico ndundi ifasha iki kumibonano mpuzabitsina
7 avril, 2010, 10:11
Classé dans : Non classé

Guswera canke kwenda birava no ku mico iranga igihugu. Dufashe igihugu cacu c’uburundi, imico yaho ni imico itarekura ukwisanzura kubijanye n’imibonano mpuzabitsina. Nagomba ndabahe akarorero gato: Abanyekongo baba mu burundi imyaka myinshi ntibiborohera gufata imico yacu canke urrimi. Ariko umurundi akubitiye muri Kongo canke urwanda aza avuga nkabo.

Ninaco gituma abarundi iyo bageze mu mahanga usanga baca bidegemvya mu bijanye n’imibonano mpuzabitsina.

Mu kirundi umengo kirazira kuvuga ibihimba vy’irondoka mw’izina ukamengo wokworoherwa kuvuga vagin aho kuvuga igisundi, poil de pubis aho kuvuga inzya. Ivyo bica bigaruka no kurangura amabanga mpuzabitsina. Mu bisanzwe, abubatse canke abakundanye bategerezwa kwisanzura mu bijanye no kurangura amabanga mpuzabitsina.

RUKUNDOUbusambanyi bwubu butaniye he nakera!
26 juin, 2009, 9:22
Classé dans : Non classé

Benshi bakunze kuvuga ko ubu ubusambanyi bwagisibije. Abakera ngo barigumya bakarindira gushika aho bubakiye urwabo. Ariko ibihe ntibisa nagato.

Rabe namwe, kera umusore ageze se yamumenya ari uko ibimenyetso bimwe na bimwe bibonetse. Navyo ni ibi:

- Ijwi rihindutse, igikiriza kinini, kumera inzya, eka n’ibindi.

Umukobwa nawe ageze yamenyerwa kuri ibi bikurikira:

- Amabere asonze, kuja mu butinyanka, kumera inzya, kwaguka amabuno, n’ibindi.

Tugerageje kugereranya n’ubu tukatahura imyaka baba bagezeko, usanga ku muhungu ivyo biboneka ari mu myaka 14-18, nayo umukobwa ni 12-18. Kera ntibiga, usanga ubu iyo myaka igeze bariko bariga mbere ni bake baba bamaze kugera mu mashure yisumbuye.

Murumva ko, bazogera guheza amashure yabo bari muri 25-30. Kubihangana bakayaheza bakiri isugi, ni vyiza, ariko kubo bigora bikanka ko bihangana, murumva ko babikora hageze. Benshi baba bahereye kugukundana kandi bizera ko bazotwarana (amour fou et pubère).

Aro twobahanura kuguma mukoresha agapfuko mugihe mutaratwarana.

NKUNDWA.Hari uwokwenda umukobwa gushika apfe!!
26 juin, 2009, 9:22
Classé dans : Non classé

Ico kibazo twarakibajijwe n’abatari bake. Mu bisanzwe, kugira umusore yende inkumi, bisaba ko bavyitegurira biciye mu gukuyakuya imibiri yabo (Tuzobigarukako).

Rero iyo umusore yabishatsen inzanyi irahagarara ikaraba hejuru nayo umukobwa nawe igisundi ciye citegurira kwakira inzanyi mu kubombeka urwinjiriro ni icitwa uruziri. Aho rero barashobora kwendana atanumwe ababaza uwundi, uburyohe bukaba ntangere kuri bose.

Ariko rero, twomenya ko igisundi kimeze nko mukana. Hatagira amate hoca huma kuburyo ufashe umujigiti kugira uhanagure ururimi ukumva umuriro. Kubera ko inzanyi iri hanze, ifise urukoba rugumwe nayo igisundi kiri indani kigategerezwa kworoho. Urumva ko ugumwe wenda ahatabomvye, umukobwa aca yumva ariko arasha kuburyo imitsi imera nabi. Aho ni uburyo bwambere.

Ubwa kabiri naho, iyo umuhungu afise inzanyi nini canke ndende irinjira igakora kure kuburyo hababara gose kuko ikigero kiba carenze.

Mu bisanzwe, kwendana ni igikorwa categerezwa kuzana umunezero kuri bose, bigiyemwo ubwicanyi biba bicitse ubunyamaswa.

NKUNDWA


12

Alex Blog |
Notre mariage - Il nostro m... |
CANTERBURY T@LES |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | high school musical et camp...
| Blog du niveau intermédiaire
| Gregmontres